Miljö- och material-inventering

Miljö- och materialinventering

Nordisk byggskadeutredning erbjuder miljö- och materialinventering inför ombyggnation eller rivning.

 

Materialinventering ska alltid genomföras före åtgärder som omfattar rivning eller ombyggnation. Resultat av inventeringen ska utgöra underlag vid framtagande av rivningsplan, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 

Inventeringen omfattar okulär bedömning som kompletteras med materialprovtagning av rimlig omfattning.

 

Syftet är att identifiera ämnen i material och produkter i byggnaden som är farliga för miljö och hälsa, samt förbättra förutsättningarna för att det farliga avfallet hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt.