Innemiljöutredning

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

En kartläggning av det termiska klimatet kräver att man fastställer lufttemperaturer, medelstrålningstemperaturer, drag (lufthastigheter), relativ fuktighet, lufttryck, klädselsituation, förväntad aktivitetsnivå i alla delar av den aktuella lokalen.

 

När all data samlats in, genomförs en rad beräkningar där alla relevanta faktorer vägs in och klargör vilka problem och förbättringsmöjligheter som finns. Resultatet kan presenteras i ett s.k PMV- eller PPD index.

 

Först då kan en kvalificerad bedömning göras, och rätt åtgärder kan vidtas, direkt.

 

 

Nordisk byggskadeutredning erbjuder utredning av inomhusmiljö baserat på SWESIAQ-modellen som är en vedertagen utredningsmodell för ohälsa i byggnader innehållande en större mängd med människor (30 personer eller fler).

 

Vi arbetar för att hitta de bästa lösningarna till god inomhusmiljö. De bästa lösningarna är de som tar hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

 

 

Innemiljöutredning

 

Nordisk byggskadeutredning har under mer än 10 år bedrivit innemiljöutredningar av olika slag.

En innemiljöutredning skiljer sig från traditionella skadeutredningar på flera sätt. Fokus på denna typ av utredningar i inomhusmiljön ligger i att försöka finna en förklaring till varför folk mår dåligt i inomhusmiljön, trots att det kanske inte finns några stora fuktskador eller mikrobiella skador som påverkar deras fysiska välmående.

Förutsättningar för god innemiljö

  • Luftkvalitet
  • Fuktsäkerhet
  • Lufttäthet
  • Termisk komfort
  • Buller
  • Belysning
  • Radon

Termisk komfort

För varmt? Eller för kallt? Eller?

Klädsel, aktivitetsnivå, strålningsvärmeutbyte, relativ fuktighet, solinstrålning, ventilationsgrad och utformning, placering av arbetsplatser och utrustning. Tillsammans med en rad andra faktorer påverkar de hur det termiska klimatet inomhus upplevs. Därtill har varje individ helt egna preferenser och en egen upplevelse.

 

Det är ett hantverk att utforma en lokal på ett sätt som medger god termisk komfort i alla aspekter, och som fungerar året runt. Ju fler brukare lokalen har, desto mer komplex blir uppgiften.

 

För att nå fram krävs en systematisk kartläggning av den nuvarande situationen, eller av förutsättningarna som råder i de fall där lokalerna ännu inte tagits i bruk. Endast då kan de verkliga problemen värderas och åtgärdas.

 

 

Vi på Nordisk Byggskadeutredning hjälper er gärna med denna utredning.