Miljöpolicy

Nordisk Byggskadeutredning AB

Copyright © 2017. All Rights Reserved

POSTADRESS

Sannum 420,

449 90 Nol

info@nobab.com

 

BESÖKSADRESS

Dagjämningsgatan 10

415 09 Göteborg

031 - 46 37 51

 

Miljöpolicy

Nordisk Byggskadeutredning i GBG AB

 

 

 

Miljöarbetet i alla våra projekt skall planeras, ledas och följas upp i överensstämmelse med vårt miljöledningssystem. Miljöfrågorna skall integreras i verksamheten genom att anställda och övriga samarbetspartners är delaktiga i miljöarbetet. Alla anställda på Nordisk Byggskadeutredning i GBG AB har utifrån sina yrkesroller ett ansvar för att sträva efter en bättre miljö.

 

Miljöarbetet skall främst vara förebyggande och genomsyra verksamhetens alla delar. Därutöver skall miljöarbetet ständigt förbättras.

 

Miljölagstiftning, nationella miljömål, gällande författningar, branschnormer och krav är att se som en miniminivå för vårt miljöarbete.

 

 

 

Målsättningen är att inom ramen för vårt företags verksamhet bidra till en hållbar utveckling genom att bland annat:

  • Minimera energiåtgången och miljöpåverkan för varje enkilt projekt.
  • Minska den kontinuerliga energianvändningen hos byggnader, genom sunda val av material och metoder.
  • Minska användningen av fossila drivmedel vid transporter.
  • Minska den totala mängden avfall som produceras inom verksamheten, och inom de projekt där vi är delaktiga.
  • Öka miljömedvetenhet hos all personal.